Garantii

Kõikidel toodetel on tootjagarantii, mis kehtib alates arve väljastamise kuupäevast. Garantii kehtib 6 kuud või vastavalt tootjate poolsetele tingimustele ka pikem või kuni 20 000km. Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ettenähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küünlad jne.) lüheneb garantii, auto valmistaja poolt määratud läbisõidule. Kliendil tuleb võimaliku garantii alla minev toode, toimetada kauplusesse. Kui toote tootmine on tehase poolt lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema tootega. Ostja kohustus on tagada Kauba paigaldamine nõuetele vastavas autotöökojas ja garantiijuhtumi korral hankida vastav dokumentatsioon, mis kinnitab tootmisdefektide olemasolu tootel.

Garantiid puudutav "Avalduse vorm" tuleb esitada Multiparts OÜ-le esimesel võimalusel (hiljemalt 2 kuu jooksul), peale vea avastamist.

Avalduse vorm peab sisaldama järgmisi andmeid:

♦Ees- ja perekonnanimi

♦Sõiduki mark ja mudel

♦Sõiduki tehasetähis

♦Paigaldusfirma nimi, kontaktandmed ja antud firmas paigaldust tõendava dokumendi koopia (Arve koopia)

♦Selgitused kauba riknemiste põhjuste kohta

♦Kõikide eelnimetatud dokumentide puudumine ja/või garantiidokumentide nõuetele mittevastav või vale (mitte täpne, vigadega, hooletu) täitmine võib olla põhjuseks garantiijuhtumi menetluse tagasilükkamiseks.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:

Normaalsest kulumisest (pidurikettad, klotsid, sidurid jne.)

Vealisest paigaldusest

Puudulikust hooldamisest

Kui vigastused (sh silla- ja roolimehhanismi vigastused) on tekkinud ebatasasel teel hooletu sõitmise tulemusena

Poolte vastutus

Multiparts OÜ vastutab kliendi ja klient Multiparts OÜ ees, käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest, Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Multiparts OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahjude või viivituse eest, toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Multiparts OÜ ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.